Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) FIGHTWEAR s. r. o., Jana Žižky 42, 41761, Bystřany, identifikační číslo: 05487030, spisová značka: 38254 C, Krajský soud v Ústí nad Labem,
(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fixgear.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.fixgear.cz/ (dále jen „webová stránka“) při uzavírání tzv. spotřebitelských smluv a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti – na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.

1.3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a obezřetnost ohledně uchovávání těchto informací s tím, že bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a dále údaje o vlastnostech zboží, způsobu jeho použití, údržby a nebezpečí, která vyplývají z jeho nesprávného použití, nebo údržby, pokud takové skutečnosti nejsou zřejmé, nebo obecně známé. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma cenin. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží zejména pro případ vyčerpání zásob.

3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o případných slevách
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

3.4.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dojitím objednávky, jež je kupujícím zaslána prodávajícímu.

3.7.
Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li mu objednávka od kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem.

3.8.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501108991/2010, vedený u společnosti Fio bank (dále jen „účet prodávajícího“)

4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, dle objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat nebo sčítat.

4.7.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik, nebo časopisů.

5.2.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (viz. čl. 11.3.), na formuláři, který je odeslán kupujícímu společně se zbožím.

5.3.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle, nebo předá prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.
Ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno.

5.5.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky s tím, že pokud jde o náklady na dodání zboží, vrací prodávající kupujícímu tyto náklady pouze ve výši odpovídající nejlevnějším nákladům na dodání zboží nabízeným prodávajícím, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stou výhradou, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že mu zboží odeslal.
V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, dle čl. 5.2., nese kupující náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Peněžní prostředky vrací prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nejčastěji však, bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6.
Výměna zboží za jinou velikost do 14 dnů od dodání zboží Pokud chcete vyměnit velikost oblečení, které jste si objednali, zašlete nám dané zboží zpět na naší adresu: FIGHTWEAR s. r. o. ( Kontaktní osoba: Pavel Jegoškin), Jana Žižky 42, 41761, Bystřany. Na formulář, který jste měli přiložen u zboží, prosím uveďte zboží, které chcete vyměnit a také nové zboží, resp. novou velikost. Výměny vyřizujeme nejpozději do týdne od jejich převzetí. Výměnu je možné uplatnit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží původní objednávky (dle systému sledování zásilek České pošty). Zboží musí být NEPOŠKOZENÉ, NENOŠENÉ a kompletní. V tomto případě hradí poštovné kupující, vyměněné zboží zašle prodávající při první výměně bez poštovného, při dalších výměnách již kupující hradí poštovné dle aktuální ceny dopravy. Na zboží zaslané k výměně po této lhůtě nebude dodavatel brát zřetel a zboží bude zákazníkovi zasláno zpět na jeho náklady.

5.7.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu pohledávka za snížení hodnoty zboží. Pohledávku za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem a to i částečnému*, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. *Pokud kupující obdrží dárek k nákupu například nad 1.000,- a odstoupí od kupní smlouvy, byť částečně a není tím podmínka k poskytnutí dárku splněna, je povinen tento dárek vrátit.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.
Způsob doručení zboží určuje kupující dle objednávky. Není-li způsob doručení zvolený kupujícím možný je prodávající oprávněn doručit kupujícímu zboží jiným náhradním způsobem, a to za cenu odpovídající nákladům spojeným s dodáním zboží tak, jak byly odsouhlaseny kupujícím v objednávce, nebude-li dohodnuto jinak.

6.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

6.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.
V případě požadavku kupujícího, uplatněného do 14-ti kalendářních dnů od nákupu (např. nevhodná velikost, barva, atd.), je prodávající oprávněn nepoužité a nepoškozené zboží a pokud možno v původním obalu, po předchozí domluvě s kupujícím vyměnit. Zboží kupující zašle na adresu prodávajícího a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, prodávající zašle kupujícímu nově požadovanou velikost či barvu.

6.6.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.7.
Akci „Doprava zdarma“ lze uplatnit pouze při platbě předem na bankovní účet.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

7.2.
V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady, ve smyslu ust. § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, nese za to odpovědnost prodávající, a to za podmínek stanovených reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek. (odkaz na reklamační řád)
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, vyjma případů, kdy jde o vadu, pro kterou byla u zboží sjednána nižší cena, dále pokud jde o vadu spočívající v opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, o vadu u použitého zboží spočívající v odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží v době jeho převzetí kupujícím, a pokud to vyplývá z povahy zboží.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.3.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese FIGHTWEAR s. r. o., Jana Žižky 42, 41761, Bystřany

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.
Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

8.2.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Veškeré fotografie zobrazené v internetovém obchodě jsou pouze ilustrativní.

8.3.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, věk a pohlaví (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád upravuje reklamaci zboží zakoupeného spotřebitelem v internetovém obchodě fixgear-shop.cz a byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

11.1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat, a to u prodávajícího, kterým je FIGHTWEAR s. r. o., IČO: 05487030, na adrese Jana Žižky 42, 41761,
Bystřany.
Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
Reklamované zboží předkládá kupující k reklamaci řádně vyčištěné tak, aby jeho převzetí prodávajícím od kupujícího nebránily obecné zásady hygieny, spolu s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího. Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
Reklamovat nelze zejména zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
Prodávající zajišťuje řádné vyřizování reklamací.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

 • bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace s tím, že dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající převezme od kupujícího reklamované zboží a řádně vyplněný reklamační list
 • případně v delší lhůtě, na které se prodávající s kupujícím písemně dohodne

11.2. Vada výrobku

Za vadu zboží nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání, nesprávného zásahu, pokud kupující vadu sám způsobil, nebo při způsobení vady vnější událostí, kterou nezpůsobil prodávající, zejména je-li příčinou vzniku vady:

 • nevhodná kombinace nošených materiálů, které poškozují zboží – „zabarvení“
 • mechanické poškození zboží – střihání, roztržení, „místní“ kartáčování
 • jakékoli zásahy do zboží
 • poškození zboží chemikáliemi
 • nedodržením ošetřovacích symbolů na vnitřní etiketě zboží (viz. odkaz na Ošetřování zboží Fixgear)

11.3. Lhůta pro uplatnění reklamace
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí od prodávajícího. Doba pro uplatnění práv z vad zboží, nebo také záruční doba, je uvedena u popisu každého zboží. Zakoupení zboží dokládá kupující dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího, který současně slouží jako záruční list.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování, může zboží vhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Vymění-li se vadné zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně.

11.4. Protokol o reklamaci zboží
Prodávající přijme zboží na reklamaci společně s řádně vyplněným protokolem o reklamaci, který je k dispozici ke stažení. Zboží, které bude doručeno prodávajícímu, bez řádně vyplněného protokolu o reklamaci, bude vráceno odesílateli, jako zboží, u kterého není zřejmý důvod jeho odeslání prodávajícímu.

Reklamační list (pdf)

11.5. Posouzení reklamace
Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, do kterých se nezapočítává případná doba nezbytná pro odborné posouzení vady. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou přísluší pouze prodávajícímu, výrobce posuzuje sporné reklamace.
1. odstranitelné vady – jsou takové, jejichž odstraněním neutrpí vzhled zboží, jeho funkce a kvalita, a jejichž opravu lze provést ve lhůtě stanovené pro vyřízení reklamace, viz. 1.
2. neodstranitelné vady – jsou takové, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, příp. je nelze beze zbytku odstranit.
Po rozhodnutí o reklamaci prodávající vydá kupujícímu e-mailem potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Po vyřízení reklamace je dle povahy reklamované vady, buďto vráceno opravené zboží, nebo zasláno nové zboží, případně jeho součást, pokud se vada týká pouze součásti zboží, nebo je poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny nebo se při odstoupení od kupní smlouvy vrací kupní cena za reklamované zboží.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

11.6. Řešení reklamace

a) Odstranitelné vady viz. 5a)
– se obvykle bezplatně odstraňují opravou
– lze-li to vzhledem k povaze vady považovat za přiměřené a nebylo-li zboží dosud užíváno, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad; není-li možné dodat nové zboží bez vad, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy
– nepožaduje-li kupující opravu zboží, dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

b) neodstranitelné vady viz 5b)
– lze požadovat dodání nového zboží bez vad
– lze odstoupit od kupní smlouvy
– nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

c) odstranitelná vada viz 5a) opakující se na zboží i po předchozích dvou opravách nebo alespoň tři současně se vyskytnuvší odstranitelné vady viz 5a)
– lze požadovat dodání nového zboží bez vad
– lze odstoupit od kupní smlouvy
– nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu

d) vrácení reklamovaného zboží kupujícímu v případě zamítnutí reklamace
Pokud se jakékoliv vady zboží týkají pouze součásti zboží, může kupující požadovat výměnu jen této součásti.
V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrací prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů vynaložených kupujícím na dodání zboží, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému prodávajícím.

11.7. Ostatní
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.
Zásilka, u které není zřejmý důvod jejího odeslání prodávajícímu, bude vrácena odesilateli, pokud budou na zásilce uvedeny údaje nezbytné pro její zpětné odeslání.
Tento reklamační řád se vztahuje pouze na spotřebitelské smlouvy a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 občanského zákoníku. Pro jiné, než spotřebitelské smlouvy, platí při uplatňování práv z vadného plnění, obecná zákonná úprava.
Kupujícímu je Reklamační řád k dispozici před nákupem zboží. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.
Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování – FIGHTWEAR s. r. o. (Kontaktní osoba: Pavel Jegoškin), Jana Žižky 42, 41761, Bystřany, adresa elektronické pošty info@fixgear.cz , telefon +420 776 546 435